Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Обмен учебными материалами


Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань1. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ БУЛО ПРИЙНЯТО:

A. 25.10.2001 р.;

B. 25.10.2005 р.;

C. 25.10.2010 р.;

D. 25.10.2003 р.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ" БУЛО ПРИЙНЯТО:

A. 06.10.2010 р.;

B. 06.10.2005;

C. 06.10.2003 р.;

D. 06.10.1998 р.

3. ДО ЧИСЛА ЗАХОДІВ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ ВІДНОСЯТЬ:

A. організаційно-господарські;

B. агротехнічні і лісо-меліоративні;

C. гідротехнічні;

D. усі відповіді вірні.

4. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ – ЦЕ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, А САМЕ:

A. економічних;

B. організаційних, технічних і біотехнологічних;

C. гідротехнічних;

D. усі відповіді вірні.

5. ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ:

A. не мають права здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок;

B. не мають право здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади;

C. мають право самостійно здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок;

D. мають право самостійно здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок, якщо це не шкодить довкіллю.

6. ЗЕМЛІ, ЗАБРУДНЕНІ ВНАСЛІДОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ЩО ПРИЗВЕЛА ДО ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ - ЦЕ:

A. рекультитвовані землі;

B. техногенно забруднені землі;

C. деградовані землі;

D. малопродуктивні землі.

7. ДО ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВІДНОСЯТЬСЯ НАСТУПНІ ЗЕМЛІ:

A. радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені;

B. забруднені важкими металлами;

C. забруднені хімічними речовинами;

D. усі відповіді вірні.

8. КОНСЕРВАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ:

A. деградовані землі;

B. малопродуктивні землі;

C. техногенно забруднені землі;

D. усі відповіді вірні.

9. МАЛОПРОДУКТИВНІ ЗЕМЛІ – ЦЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ:

A. грунти яких характеризуються негативними природними властивостями;

B. грунти яких характеризуються низькою родючістю;

C. господарське використання яких за призначенням є економічно неефективним;D. усі відповіді вірні.

10. ДО ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ВІДНОСЯТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ:

A. поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, повеней;

B. поверхня яких порушена внаслідок добування корисних копалин;

C. з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами грунтами;

D. усі відповіді вірні.

11. САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ:

A. не підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам;

B. підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам за рішенням суду, якщо не було самовільно зведено будівель і споруд;

C. підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними;

D. підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам з відшкодуванням затрат, понесених за час незаконного користування ними.

12. ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ПОКЛАДЕНО НА:

A. Державне агентство земельних ресурсів України;

B. Міністерство екології та природних ресурсів України;

C. Міністерство інфраструктури України;

D. Кабінет міністрів України.

13. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ І ГРУНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК:

A. Державного бюджету України;

B. місцевих бюджетів та коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, від плати за землю;

C. коштів землевлісників і землекористувачів;

D. усі варіанти вірні.

14. СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЗЕМЕЛЬ З МЕТОЮ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН, ЇХ ОЦІНКИ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ - ЦЕ:

A. стандартизація і нормування;

B. моніторинг земель;

C. рекультивація земель;

D. консервація земель.

15. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ:

A. державна;

B. колективна;

C. індивідуальна.

D. змішана.

16. СУБ’ЄКТИ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ:

A. Президент України;

B. Верховна Рада України;

C. Кабінет Міністрів України;

D. виконкоми Рад народних депутатів.

17. СУБ’ЄКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

:

A. громадяни України;

B. громадяни інших держав українського походження;

C. члени профспілкових комітетів;

D. орендарі.

18. ЯКІ ДОКУМЕНТИ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ:

A. земельно-кадастрова документація сільської Ради;

B. паспорт громадянина України;

C. довідка сільської Ради, що засвідчує проживання в сільській місцевості;

D. свідоцтво про народження в сільській місцевості.

19. КОЛИ ВИНИКАЄ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ:

A. після встановлення землевпорядною організацією меж земельної ділянки в натурі;

B. після рішення сесії сільської Ради про надання земельної ділянки у власність;

C. після видачі довідки сільської Ради, що засвідчує власність земельної ділянки;

D. коли земельна ділянка зареєстрована в податковій інспекції.

20. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ РЕГУЛЮЮТЬСЯ:

A. лише Конституцією України та Земельним ко­дексом України;

B. лише Земельним кодексом України;

C. Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

D. Міжнародними договорами.

21. ХТО ЗДІЙСНЮЄ РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАВО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

:

A. ради народних депутатів, на території яких розташована земельна ділянка;

B. районна податкова інспекція;

C. нотаріальна контора;

D. управління сільського господарства;.

22. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

:

A. комунальна;

B. колективна;

C. індивідуальна;

D. змішана.

23. CУБ’ЄКТИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ:

A. Президент України;

B. Верховна Рада України;

C. Кабінет Міністрів;

D. територіальні громади.

24. CУБ’ЄКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ

:

A. юридичні особи України;

B. громадяни інших держав українського походження;

C. члени профспілкових комітетів;

D. орендарі.

25. ЧИ СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЯКІ ЗАЙНЯТІ САМОВІЛЬНО:

A. так, але сплата не дає право власності або права користування;

B. сплачується до сільської Ради, на території якої знаходиться земельна ділянка;

C. не сплачується, особа не є власником земельної ділянки.

D. не сплачується.

26. ХТО Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЯКЩО ВОНИ ПРОТЯГОМ РОКУ ПЕРЕХОДЯТЬ ВІД ВЛАСНИКА ДО ВЛАСНИКА:

A. сільська (селищна ) рада;

B. первісний власник земельної ділянки до моменту передачі земельної ділянки;

C. спадкодавець;

D. за поточний рік платить первісний власник.

27. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ — ЦЕ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЩОДО:

A. володіння землею;

B. користування землею;

C. розпорядження землею;

D. володіння, користування і розпоряджання землею.

28. СУБ'ЄКТАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Є:

A. лише громадяни України;

B. лише громадяни іноземних держав;

C. лише органи місцевого самоврядування та орга­ни державної влади;

D. громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

29. ОБ'ЄКТАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Є:

A. землі в межах території України, земельні ді­лянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї);

B. лише землі в межах території України;

C. лише земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї);

D. усі землі на території України.

30. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ РЕГУЛЮЮТЬСЯ:

A. лише Конституцією України та Земельним ко­дексом України і Цивільним кодексом України;

B. лише Земельним кодексом України;

C. Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

D. Цивільним кодексом України.

31. ЗАВДАННЯМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Є:

A. володіння, користування розпоряджання зем­лею;

B. регулювання земельних відносин з метою забез­печити права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель;

C. лише регулювання земельних відносин з метою забезпечити права на землю громадян України;

D. регулювання відносин по укладенню угод із землею.

32. ДЛЯ ЯКОЇ МЕТИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ БЕЗКОШТОВНО

:

A. ведення фермерського господарства;

B. ведення особистого підсобного господарства;

C. колективного садівництва;

D. гаражного будівництва в межах міста, селища.

33. ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ ЗЕМЕЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТЕРМІНИ ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ:

A. постійне землекористування;

B. суборенди до 25 років;

C. оренди до 15 років;

D. орендне користування до 5 років.

34. КОМУ І ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЗЕМЛЯ У ПОСТІЙНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

A. громадянам україни для ведення фермерського господарства;

B. громадським об’єднанням;

C. релігійним організаціям для організації підприємницької діяльності;

D. підприємствам державної форми власності.

35.ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ АБО У КОРИСТУВАННЯ:

A. громадяни українського походження іноземних держав;

B. громадяни України для ведення фермерського господарства;

C. релігійні організації для ведення підсобного сільського господарства;

D. сільськогосподарські підприємства для передачі землі для ведення підсобного господарства його членами.

36. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ:

A. добровільна відмова від земельної ділянки;

B. смерті голови фермерського господарства;

C. надання в суборенду;

D. невикористання протягом шести місяців земельної ділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва;

37. В ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ:

A. добровільної відмови від земельної ділянки;

B. смерті одного з членів ФГ;

C. вступу громадянина в члени сільськогосподарського підприємства;

D. призову громадянина до лав Збройних сил України.

38. ПРАВА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ:

A. самостійно господарювати на землі;

B. добувати на власній земельній ділянці корисних копалини загальнодержавного значення;

ЦC. зводити будівлі і споруди на ділянці без будь-якого погодження;

D. одержувати від місцевої Ради компенсацію за підвищення родючості землі.

39. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ - ЦЕ:

A. право володіти;

B. право користуватися;

C. право розпоряджатися;

D. усі відповіді вірні.

40. ІНОЗЕМНІ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ МОЖУТЬ НАБУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ:

A. так, на земельні ділянки будь-якого призначення;

B. тільки на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

С. на земельні ділянки несільськогосподарського призначення;

D. не мають такого права

41. ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ – ЦЕ:

A. володіння і користування земельною ділянкою без встановлення строку;

B. володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності без встановлення строку;

С. володіння і користування земельною ділянкою без укладення договору оренди;

D. оренда земельної ділянки на максимальний строк.

42. СУБ’ЄКТАМИ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ В УКРАЇНІ Є:

A. громадяни України;

B. юридичні та фізичні особи України;

C. релігійні організації України;

D. громадські організації України.

43. КОРОТКОСТРОКОВА ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ:

A. не більше 5 років;

B. не більше 3 років;

C. не більше 10 років;

D. не більше 2 років.

44. ДОВГОСТРОКОВА ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗГІДНО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

A. не більше 25 років;

B. не більше 50 років;

C. не більше 100 років;

D. не більше 49 років.

45. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НАБУТУ У ВЛАСНІСТЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

A. державний акт;

B. договір купівлі-продажу;

C. договір оренди;

D. свідоцтво про право на спадщину.

46. ФОРМИ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ:

A. Верховною Радою України;

B. Кабінетом Міністрів України;

C. Державним агентством земельних ресурсів;

D. Президентом України.

47. ЗГІДНО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПІДСТАВАМИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ Є:

A. смерть власника земельної ділянки;

B. конфіскація за рішенням суду;

C. відмова (в тому числі недобровільна) власника від права на земельну ділянку;

D. забруднення земельної ділянки.

48. ОРЕНДА ЗЕМЛІ –ЦЕ:

A. засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

B. засноване на договорі платне володіння і користування земельною ділянкою;

C. засноване на договорі володіння і користування земельною ділянкою для проведення підприємницької діяльності;

D. засноване на договорі строкове володіння і користування земельною ділянкою.

49. ОБ’ЄКТАМИ ОРЕНДИ Є:

A. земельні ділянки, що перебувають у власності громадян;

B. земельні ділянки, що перебувають у власності юридичних осіб;

C. земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності;

D. усі відповіді вірні.

50. ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ” ОРЕНДОДАВЦЯМИ ЗЕМЛІ Є:

A. фізичні і юридичні особи;

B. органи виконавчої влади;

C. сільські, селищні, міські ради;

D. усі відповіді вірні.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная